KULTÚRA OBCE · ŠKOLY · Reedukačný domov pre mládež

Dnes je utorok 21.05.2024

Školy

60 rokov Reedukačného domova pre mládež

ilustračné foto

Reedukačný domov pre mládež je umiestnený v historickej budove bývalého kaštieľa Csákyovcov. Kaštieľ je postavený v rokoch 1893 – 1895 a jeho majiteľom bol gróf JUDr. Gustáv Csáky a postavili ho vo francúzskom pseudobarokovom slohu. Csákyovci žili v Spišskom Hrhove od konca 19. Storočia do novembra 1944. Po oslobodení obce 26. Januára 1945 ostal po grófovi nielen kaštieľ s kaplnkou, ale aj park, skleník a ďalšie budovy v blízkosti kaštieľa, hospodársky dvor s maštaľami, stodolami, sýpkami, kôlňami, liehovarom. V päťdesiatych rokoch 20. Storočia bol zaradený medzi kultúrne pamiatky.

ilustračné foto

Po oslobodení zostalo mnoho vojnových sirôt a polosirôt, ale zostali aj mnohé matky s deťmi, ktoré nemali kde bývať. Pre tieto účely bol vyhliadnutý vojnou nepoškodený kaštieľ v Spišskom Hrhove. Už vo februári 1945 boli deti umiestnené v tejto budove a isté je, že v roku 1945 vznikol Okresný detský domov. Neskôr pri ňom vzniklo aj rekreačné stredisko. Už začiatkom roku 1946 boli správy Okresného detského domova a rekreačného strediska zlúčené pod jeho riaditeľstvo, ktoré podliehalo Orgánu starostlivosti o mládež v Levoči. Pre DD sa významným stal rok 1950, keď kaštieľ s prislúchajúcimi objektmi definitívne prevzalo do svojej správy Ministerstvo školstva. Pod správou KNV v Košiciach sa v ňom zriadil Detský domov podľa vtedajších predpisov.

V päťdesiatych rokoch vznikla pri DD Krajská stanica mladých prírodovedcov. Bola to záujmová organizácia Detského domova, s činnosťou hlavne v mimovyučovacom čase. Bol tu skleník na pestovanie kvetín, polo na pestovanie zeleniny, v parku veľké množstvo exotických rastlín, voliéra pre krásne vtáctvo, hydinu a iné drobné zvieratá (napr. líška strieborná).

ilustračné foto

V rokoch 1959 sa DD a KSMP zlúčili pod jedno riaditeľstvo a v roku 1967 táto stanica zanikla.

Stále častejšie boli do DD umiestňované deti pre mravnú narušenosť, záškoláctvo, rôzne prečiny i trestné činy, nevhodné rodinné prostredie. Tým sa stala práca v DD čoraz zložitejšia, deti tu boli do15 rokov a potom boli prepustené. V roku 1963 bol zmenený názov zariadenia na ZDŠ s DD, ktorý sa využíval do roku 1972, kedy bol znova premenovaný na Detský výchovný ústav. Boli tu umiestnení chlapci aj dievčatá do ukončenia základného vzdelania v zachovanej základnej škole. Výchovný ústav pre deti a mládež (VÚDM) vznikol na jar v roku 1974, keď sa vytvorilo zariadenie iba pre ťažkovychovávateľné dievčatá. Vznikla tu aj učňovská škola, ktorá po dvoch rokoch bola premenovaná na odborné učilište s dvoma učebnými odbormi „krajčírka a šička“. Zriadilo sa aj Osobitné odborné učilište s učebným odborom záhradníčka.

ilustračné foto

Rokom 1974 sa teda začali vytvárať podmienky pre prípravu mládeže na povolanie, žiačky štúdium končili záverečnou skúškou a do života odchádzali s výučným listom. Výchovný ústav pre deti a mládež a základná osobitná škola trvali do roku 1980. Vo výchovnom zariadení sa do tohto roka vzdeláva už len mládež nad 15 rokov. V roku 1996 dostalo zariadenie nový názov a to reedukačný domov pre mládež. – RDM.

Od roku 1999 funguje ústav ako reedukačný domov pre mládež so zvýšenou výchovnou starostlivosťou. RDM má kapacitu 82 chovaniek. Základné potreby, prípravu na povolanie a mimoškolskú činnosť zabezpečujú zamestnanci v nepretržitej prevádzke.