MOTOKROSOVÝ KLUB

Dnes je utorok 21.05.2024

CROSS RACING TEAM

V obci Spišský Hrhov vznikol v máji 2004 motokrosový klub CROSS RACING TEAM. Hlavnou činnosťou klubu je organizovať a podchytiť činnosť všetkých záujemcov o motocyklový šport z našej obce. Tento šport združuje ľudí nielen z obce ale aj z celého okresu a funguje najmä vďaka nadšeniu členov teamu. Je to jediný klub v Spišskom Hrhove s oficiálnym štatútom, ktorý sa venuje profesionálnej činnosti v obci. Obec pomáha teamu najmä pri organizovaní pretekov a sponzorovaním prostredníctvom vecných cien. Medzi najväčších nadšencov v našej obci patria Martin Hagovský a Peter Hagovský, ktorí sa takmer na každých pretekoch dostali na stupeň víťazov.

ilustračné foto ilustračné foto

Tohto roku sa u nás konali 3 preteky. Predposledný pretek, ktorý sa konal 30. Júla 2005 v Spišskom Hrhove pod oficiálnym názvom Slovenský pohár v motocrosse, ohodnotil aj delegovaný technický komisár. Vyjadril sa, že podujatie bolo veľmi dobre pripravené ako aj trať a aj napriek veľkému suchu a teplu +34°C v tieni – bola skrápaná s vytvorením regulárnych podmienok.

Kategórie a počet pretekárov
Trieda Počet
85 cm3 9
125 cm3 3
Open 7
Veteráni 16
ČZ 3
Hobby 125 cm3 10
Hobby Open 10

Z klubu CROSS RACING TEAM sa na druhom mieste v kategórii Hobby Open umiestnil Martin Hagovský.

STANOVY – CROSS RACING TEAM – Spišský Hrhov

Názov: CROSS RACING TEAM – Spišský Hrhov Sídlo: Nová 14, 053 02 Spišský Hrhov

Cieľ činnosti klubu: Organizovať a podchytiť činnosť všetkých záujemcov o motocyklový šport z nášho mesta a širokého okolia. Spolupracovať s ostatnými klubmi, organizovať preteky motokrosu a zúčastňovať sa na ostatných motocrosových podujatiach.

Orgány klubu: Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor jedenkrát za každý kalendárny rok.

Členská schôdza volí:

 • výbor klubu
 • revíznu komisiu
 • štatutárneho zástupcu klubu – predsedu

Štatutárny zástupca klubu je predseda. Členská schôdza schvaľuje STANOVY KLUBU a ich zmeny, schvaľuje finančný rozpočet klubu, pojednáva a schvaľuje správu revíznej komisie a rozhoduje o zániku klubu.

Revízna komisia je splnomocnená kontrolovať všetky dokumenty, zmluvy uznesenia týkajúce sa činnosti a finančných záležitostí klubu. Orgány klubu sa volia hlasovaním. V prípade hlasovania musí byť dosiahnutá prostá väčšina hlasov (50% + 1) prítomných členov klubu s hlasovacím právom, aby sa rozhodnutie stalo právoplatným. Všetky voľby sa konajú verejným hlasovaním.

Členstvo klubu: Členom klubu sa môže stať fyzická a právnická osoba po zaplatení členského príspevku. Ukončenie členstva nastane neplnením si členských povinností, úmrtím člena, zánikom klubu. Každý člen má právo kedykoľvek vystúpiť zo združenia.

Práva a povinnosti členov klubu:

 • právo podieľať sa na činnosti
 • právo voliť a byť volený do orgánov klubu
 • povinnosti dodržiavať stanovy klubu
 • platiť členské v stanovenej výške a termíne
 • chrániť záujmy klubu a dobré meno klubu

Zásady hospodárenia: klub bude vedený jednoduchým účtovníctvom. Všetky zdroje príjmu budú riadne zaúčtované a používané výhradne len pre účely klubu. Všetky výdaje na činnosť klubu budú taktiež riadne zaznamenané v účtovníctve klubu a odsúhlasené všetkými členmi výboru.

Pre zabezpečenie činnosti bude klub získavať finančné zdroje predovšetkým z:

 • členských príspevkov
 • dotácii zo súkromných zdrojov
 • sponzorstva
 • reklamy

Zánik klubu:

 • klub môže zaniknúť zlúčením s iným klubom alebo dobrovoľným rozpustením. O zániku klubu alebo zlúčením s iným klubom rozhoduje členská schôdza.
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva a jeho rozpustení
licencia trate registračný list