OBEC SPIŠSKÝ HRHOV · AKTUALITY

Dnes je štvrtok 13.06.2024
∼ 18. novembra 2013

POZV??NKA

  D??a 18. 11. 2013 (pondelok) o 18:00 hod. sa v zasada?ke obecn?ho ??radu bude kona?? zasadnutie obecn?ho zastupite?stva v Spi??skom Hrhove.
  PROGRAM:
  1. Otvorenie
  2. Ur?enie zapisovate?a a ?lenov n??vrhovej komisie
  3. Prerokovanie pren??jmu Po?ovn?ho rev?ru.
  4. Pridelenie bytu.
  5. Z??ver
∼ 30. apríla 2013

Oznam

  Ministerstvo ??ivotn?ho prostredia SR, Sekcia kvality ??ivotn?ho prostredia, Odbor environment??lneho posudzovania n??m zaslalo ozn??menie o zmene ??slo 2639/13-3.4/ml k ?innosti „Dia?nica D1 J??novce – Jablonov II. ?sek KM 9,000 – 18,540?.
  Toto ozn??menie je zverejnen? na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-janovce-jablonov-ii.usek-km-9-000-18-540-zmena

∼ 21. februára 2013

Oznam

  Ministerstvo ??ivotn?ho prostredia SR , Sekcia environment??lneho hodnotenia a riadenia, Odbor environment??lneho posudzovania n??m zaslalo z??vere?n? stanovisko ??slo 7111/12-3.4/ml k navrhovanej ?innosti „Dia?nica D1 J??novce – Jablonov II. ?sek KM 9,000 – 18,540?.
  Toto stanovisko je ulo??en? k nahliadnutiu na Obecnom ??rade v Spi??skom Hrhove.

∼ 5. septembra 2012

Harhovske ?uda a zabaviska 2012 s?? ??spe??ne za nami.

  Pomaly sa za??name pripravova?? na ?al??ie preto pre v??etk??ch z??ujemcov d??vame do pozornosti term?n 23. 8. – 24. 8. 2013. S najvy????ou pravdepodobnos??ou bude toto term?n konania podujatia Harhovske ?uda a zabaviska 2013.

∼ 22. novembra 2010

Pozor, pozor!

N??jdete n??s u?? aj na "facebooku"

∼ 14. júna 2010

?radn? hodiny na novom Obecnom ??rade

pondelok: 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00

utorok: nestr??nkov?? de??

streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00

??tvrtok: 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00

piatok: nestr??nkov?? de??

∼ 14. júna 2010

Telefonick?? kontakt

Osved?ovanie list?n a podpisov, n??jom bytov??ch priestorov, soci??lna agenda 053 4592 238

Evidencia obyvate?stva, dane a poplatky 053 4297 436

Ekonomick? a person??lne oddelenie: 053 4699 057

Stavebn?? ??rad 053 4699 158

Fax 053 4592 238

Po??tov?? adresa:

  Obec Spi??sk?? Hrhov, SNP 10, 053 02 Spi??sk?? Hrhov

∼ 30. marca 2010

OZNAM

Od 29. 3. 2010 n??jdete Obecn?? ??rad v nov??ch priestoroch

∼ 22. februára 2010

UPOZORNENIE

  Vo fotogal?rii medzi fotografiami z ???d a z??bavisk z roku 2009 je mo??n? si stiahnu?? video z tohto podujatia

∼ 27. apríla 2009

Virtu??lny cintor?n

Virtu??lny cintor?n obce Spi??sk?? Hrhov si m???ete pozrie?? na str??nke: www.virtualnycintorin.sk

Občasník

Nové číslo spišskohrhovského občasníka na Vás čaká v každej schránke.

Kontaktné údaje:

Obecné zastupiteľstvo Spišský Hrhov

SNP 10, 053 02
Spišský Hrhov

Kontaktná osoba:
Katarína Zvancigerová

spissky.hrhov@vmnet.sk

tel/fax: +421 53 4592 238