Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Údaje o žiadateľovi
Fyzická osoba Právnická osoba
Stavba
Popis zmien
Uveďte vlastnými slovami
Pozemok
Vlastnícke Iné - uveďte aké
Uveďte, aké máte právo k pozemku. Napríklad "nájomná zmluva" alebo "dohoda o budúcej kúpnej zmluve".
Celý zoznam nájdete v zákone 50/1976 Z.z. § 139 odsek 1
Projektová dokumentácia
Údaje o projektantovi, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu.
Účastníci konania
Napíšte mená majiteľov susedných pozemkov
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor