Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Informácie o žiadateľovi
Uveďte adresu trvalého pobytu
Uveďte adresu aktuálneho pobytu
Bydlisko žiadateľa
Uveďte v aký bytových podmienkach býva žiadateľ.
Spôsobilosť na právne úkony
Uveďte či je žiadteľ sposobilý na právne úkony
ANO - žiadateľ je sposobilý na právne úkony
NIE - žiadateľ nie je sposobilý na právne úkony
Keďže žiadteľ nie je spôsobilý na právne úkony, priložte k žiadosti aj súdne rozhodnutie o strate spôsobilosti na právne úkony.
Uveďte dátum kedy bolo rozdhonutie vydané
Kontaktná osoba alebo zákonný zástupca
Uveďte aký má kontaktná osoba k žiadateľov vzťah napríklad, otec, brat, syn, opatrovník, sused, priateľ, ...
Uveďte adresu trvalého pobytu
Uveďte adresu aktuálneho pobytu
Typ sociálnej služby o ktorú máte záujem
Uveďte o aký typ služiab máte záujem. Môžete vybrať aj viac možností.
Opatrovateľská služba (terénna sociálna služba)
Zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová forma sociálnej služby, na určitý čas)
Zariadenie pre seniorov (pobytová forma sociálnej služby, celoročná)
Denný stacionár (ambulantná forma sociálnej služby)
Aké sociálne služby v súcasnej dobe využívate:
Uveďte aké sociálne služby v súcasnej dobe využívate. Môžete vybrať aj viac možností.
Nevyužívam žiadnu sociálnu službu
Opatrovateľská služba (terénna sociálna služba)
Zariadenie opatrovateľskej služby (pobytová forma sociálnej služby, na určitý čas)
Zariadenie pre seniorov (pobytová forma sociálnej služby, celoročná)
Denný stacionár (ambulantná forma sociálnej služby)
Peňažný príspevok na opatrovanie (poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
Zdôvodnenie žiadateľa
Uveďte prečo žiadate o sociálnu službu:
Uveďte prečo Vás vaši rodinný príslušníci nemôžu sami opatrovať:
Osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
Uveďte kto s Vami býva v spoločnej domácnosti. Manžel, manželka, deti, iný príbuzní, iné osoby ...

Príbuzní, ktorí s Vami nežijú v spoločnej domácnosti
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor